Energy Efficiency (EE)

For most businesses, the main reason is financial saving energy. But there are many other reasons that owners should consider to be more efficient, including environmental protection. Businesses should be aware that the responsibility towards the social environment and the public. Saving energy and using it is the responsibility of each of us. Therefore direct consumption improves efficiency and rentability of undertaking industrial and public institutions. Saving energy does not mean lowering the efficiency of business processes or lowering the standard of living, but as an investment in better performance and a cleaner environment. Elen has the experience, knowledge and calculator on this subject to help you successfully with legal provisions and efficient use of lighting internal and external.

Our References

Nr. Investitor/Lokacioni                                          Projekti

  1. Ministria e Zhvillimit Ekonomik                     Zbatimi i vendimit të Qeverisë për poqa kursyes-ndriçimi i rrugëve publike për qytetin e Prishtinës.
  2. Ministria e Zhvillimit Ekonomik                     Zbatimi i vendimit të Qeverisë për poqa kursyes-ndriçimi i rrugëve publike për qytetin e Podujevës.
  3. Partneritet FIQ, ELEN dhe Aurora                Donacion me poça elektrik efiçient në fshatin Grackë e Vogël në Lipjan.
  4. BINNI sh.p.k.                                                        Ndërrimi i 500 poqave indikashent në poqa ekonomik në hapsira e Show room-it të fabrikës.

Gallery of Projects