Overhead and Underground Lines MV/LV

Our References

Nr. Investitor/Lokacioni                                        Projekti

  1. KUR Prishtina                                                    Furnizimi dhe instalimi i materialeve elektrike për linjën kabllovike 10/20kV.

Gallery of projects