Energjetikë

Energjetika është një segment që ka qenë në interesat e tregut dhe është trajtuar që nga themelimi i Elen-it.
Elen ka pasur një rol të madh në ndërtimin e vendit duke implementuar projekte të ndryshme në lëmin e energjetikës.
Në fushën e energjetikes ofrojmë këto shërbime:

•    Instalime elektrike në Hidrocentrale
•    Instalime elektrike në Termocentrale
•    Linja ajrore të tensionit të lartë dhe të ultë
•    Linja tokësore të tensionit të lartë dhe të ultë
•    Trafostacione dhe Transformator
•    Gjenerator dhe Elektromotorë

•    Transformator matës të rrymës
•    Transformator matës të tensionit
•    Kompensator të energjisë reaktive
•    Ndërprerës të fuqisë
•    Ndarës të tensionit
•    Shtylla elektrike