Asemblimi Elektrik

Asemblimi elektrik nënkupton kompleksitetin e dizajnit dhe procesit te montimit, qëllimi i të cilave është një furnizim i kualitetit të lartë me energji elektrike.
Asemblimi elektrik është një prej fazave kryesore gjatë implementimit të sistemeve të kontrollit, montimit të paisjeve elektrike etj. Për më shumë, kualiteti i asemblimit elektrik ndikon direkt në sigurinë dhe funksionimin e paisjeve. Punët kualitative të asemblimit elektrik të kryera përpara instalimit të sistemeve automatike të kontrollit, senzorëve të ndryshëm dhe paisjeve matëse janë të një rëndesie të veqantë.
Diskrepanca në mes të asemblimit të përfunduar me kërkesa dhe standarde ekzistuese, mund të dergojë deri tek operimi (funksionimi) jo-stabil i paisjeve. Kjo mund të shkaktojë qrregullime, humbje ekonomike, dështimet e cikleve të prodhimit etj.
Në fushën e asemblimit elektrik, kompania jonë mund të ofrojë shërbime komplekse si:
  • Instalimin dhe konektimin e paisjeve elektrike dhe teknologjike
  • Asemblimin e rrjetit të jashtëm elektrik
  • Asemblimin e ndriqimit të jashtëm elektrik
  • Asemblimin e rrjetit të brendshëm elektrik
ELEN posedon të gjitha burimet njerëzore dhe teknike që të merret me instalime elektrike: paisje moderne elektrike dhe mekanike, përpuethshmëri të plotë me standardet në fushën e paisjeve elektrike, trajnime profesionale të vazhdueshme në fushën e punëve me rrezikshmëri të lartë. Një numër i madh i certifikateve konfirmon faktet e përmendura më lartë.