Asemblimi Elektrik

Asemblimi elektrik nënkupton kompleksitetin e dizajnit dhe punët e montimit qëllimi i të cilave është një furnizim i kualitetit të lartë me energji elektrike.
Asemblimi elektrik është një prej fazave kryesore gjatë implementimit të sistemeve të kontrollit, montimit të paisjeve elektrike etje. Për më shumë, kualiteti i asemblimit elektrik ndikon direct në sigurinë e funksionimit të paisjeve. Punët kualitative të asemblimit elektrik të kryera përpara instalimit të sistemeve automatike të kontrollit, senzorëve të ndryshëm dhe paisjeve matëse janë të një rëndesie të veqantë.
Diskrepanca në mes të  asemblimit të përfunduar me kërkesat ekzistuese dhe standardet mund të dergojë deri tek operimi (funksionimi) jo-stabil i paisjeve. Kjo si pasojë mund të shkaktojë probleme, humbje ekonomike, dështimet e cikleve të prodhimit etj.
Në fushën e asemblimit elektrik, kompania jonë mund të ofrojë këto shërbime komplekse:
  • Instalimin dhe konektimin e paisjeve elektrike dhe teknologjike
  • Asemblimin e rrjetit të jashtëm elektrik
  • Asemblimin e ndriqimit të jashtëm elektrik
  • Asemblimin e rrjetit të brendshëm elektrik
ELEN posedon të gjitha burimet njerëzore dhe teknike që të merret me instalime elektrike: paisjet moderne elektrike dhe mekanike, ka përpuethshmëri të plotë me standardet në fushën e paisjeve elektrike, trajnime profesionale në mënyrë konstantë në fushën e punëve të rrezikshmërisë së lartë. Një numër i madh i certifikateve konfirmon faktet e përmendura më lartë.