Produktet & Shërbimet

Elen është një nga firmat e para në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e elektroenergjetikës, elektronikës, mekanikës dhe teknologjisë informative.

Elen është themeluar në vitin 1992 dhe deri tani ka integruar të gjitha fushat e biznesit, klientë privat dhe institucioneve publike duke përmirësuar dhe zhvilluar vazhdimisht alternativa me produkteve dhe shërbimeve inovuese, duke ju ndihmuar klientëve në arritjen e sukseseve përmes ofrimit të shërbimeve efikase dhe ndërtimit të partneriteteve strategjike.

Secila nga fushat të cilat mbulon kompania ka ndarje të cilat plotësojnë dhe krijojnë një sinergji efektive ndërmjet faktorëve të biznesit dhe në mënyrë aktive mbulon një asortiment shërbimesh që garanton sukses dhe profesionalizëm të lartë.

 

 

Duke pas parasysh zhvillimet e fundit të teknologjisë dhe kërkesave të tregut, Elen ka bërë në vazhdimësi përpjekje për të qenë në trendët e zhvillimit dhe risive në treg me qëllimin e vetëm që në kohë sa më të shkurtë të sjellë ato tek klientët e vet për të lehtësuar jetën, kursyer financat dhe për mirëqenie më të mirë.