Renovimi i Objektit “Buçaj”

Përshkrimi i investimit: Objekti administrativ “Bucaj” sh.p.k. gjendet në zonën industriale Fushë Kosovë.
Lokacioni
: Fushë Kosovë
Viti: 2015
Sipërfaqja: 23 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikes.