Ndriçimi publik në Prishtinë dhe Podujevë

Përshkrimi i investimit: Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në institucionet publike sipas kërkesave të BE-së dhe TKE-së.
Lokacioni:
Prishtinë dhe Podujevë
Viti: 2011
Shërbimet e ofruara nga ne: Ndriçimi i rrugëve publike me poqa kursyes për qytetet Prishtinë dhe Podujevë. Janë zëvendësuar 550 poqa ekzistues 400W HQL me trupa ndriçues Na 150W.