Trafostacione dhe Transformatorë

Ne jemi të specializuar në ofrimin e të gjitha shërbimeve dhe produkteve në fushën e energjetikës duke filluar nga projektimi, montimi, menaxhimi i transfostacioneve dhe instalimi i pajisjeve përcjellëse.
Ne ofrojmë të gjitha llojet e transformatorëve së bashku me kthinat e tensionit 10(20)/0.4kV, deri tek elementet tjera përcjellëse për kompletim të projektit. Shërbimet që ne ofrojmë janë:
• Tokëzimi dhe ndërtimi i shtëpizës të trafostacionit të murosur apo blindë – metalike
• Kyçje dhe lidhje e transformatorit në rrjet 10(20)/0.4kV
• Matjet dhe testimet pas lëshimit në punë
Deri tani kemi implementuar shumë projekte të ndryshme në Kosovë, të investuara nga sektori publik dhe ai privat.

Referencat tona

Nr. Investitor/Lokacioni                                      Projekti

  1. Komuna e Prizrenit                                        Implementimi i trafostacionit 160kVA në fshatin Novak.
  2. Lesna sh.p.k.                                                     Implementimi i trafostacionit për objektin banesor P+8 i cili gjendet në Podujevë, Rr. “Afrim Zhitija”
  3. Radio Televizioni i Kosovës                         Atestimi i trafos 630kVA për objektin e radio televizionit të Kosovës.
  4. Spitali Rajonal Mitrovicë                              Implementimi i trafostacionit 2x630kVA për spitalin rajonal “Dr. Sami Haxhibeqiri”
  5. Ontexi Construction sh.p.k.                        Furnizimi dhe montimi i trafostacionit 630kVA për kompleksin banesor ONTEXI, lagjja “Bregu i Diellit” Prishtinë.
  6. Komuna e Burimit (Istogut)                        Implementimi i trafostacionit 160kVA në fshatin Kaliqan-Lagjja Metaj, Komuna e Istogut.
  7. Ontexi Construction sh.p.k.                        Implementimi i trafostacionit 2x630kVA për kompleksin banesor ONTEXI 2&3, lagjja “Bregu i Diellit” Prishtinë.
  8. Lesna sh.p.k.                                                    Implementimi i trafostacionit 1600kVA për kompleksin banesor Blerti, lagjja “Kalabria” Prishtinë.

Galeria e projekteve